Одговорност

Пријателство & Почит

Тимска работа

Креативност

Посветеност на најдоброто